INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zadania badawcze realizowane w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości

 1. Kierownik zadania dr Edyta Bombiak - 88/20/B Innowacyjne koncepcje i metody zarządzania zasobami  w organizacjach inteligentnych
 2. Kierownik zadania dr hab. Jarosław Kardas, prof. uczelni - 89/20/B Zrównoważona praca – perspektywa organizacji uczących się
 3. Kierownik zadania dr Jolanta Brodowska - Szewczuk - 90/20/B Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach i organizacjach publicznych
 4. Kierownik zadania dr hab. Piotr Senskus, prof. uczelni - 91/20/B Doskonalenie organizacji w jej wybranych kluczowych sferach funkcjonowania w dobie Przemysłu 4.0
 5. Kierownik zadania dr Monika Wakuła - 4/19/B Ekonomiczno-społeczne wyznaczniki sprawności zarządzania w organizacjach
 6. Kierownik zadania dr hab. Marzena Wójcik - Augustyniak, prof. uczelni - 92/20/B Krytyczne czynniki sukcesu  procesie zarządzania strategicznego współczesnymi organizacjami

Zespoły badawcze w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 
Zespół ds. badań nad innowacyjnymi koncepcjami i metodami zarządzania zasobami w organizacjach inteligentnych
 • Dr Edyta Bombiak, adiunkt – Kierownik zespołu badawczego
 • Dr Adam Marcysiak, adiunkt
 • Dr Agata Marcysiak, adiunkt
 • Dr Anna Rak, adiunkt
 
Zespół ds. badań nad ekonomiczno-społecznymi wyznacznikami sprawności zarządzania w organizacjach
 • Dr Monika Wakuła, adiunkt – Kierownik zespołu badawczego
 • Dr Ola Bareja-Wawryszuk, adiunkt
 • mgr Renata Stefaniak
Zespół ds. badań nad zrównoważoną pracą
 • Dr hab. Jarosław S. Kardas, prof. uczelni- Kierownik zespołu badawczego
 • Dr Monika Jasińska, adiunkt
Zespół ds. badań nad krytycznymi czynnikami sukcesu w procesie zarządzania strategicznego współczesnymi organizacjami 
 • Dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak, prof. uczelni – Kierownik zespołu badawczego
 • Dr Monika Jasińska, adiunkt
 • Dr Ewa Multan, adiunkt
 • Dr Marek Szajczyk, adiunkt
Zespół ds. badań nad zarządzaniem ryzykiem i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach i organizacjach publicznych 
 • Dr Jolanta Brodowska-Szewczuk, adiunkt - Kierownik zespołu badawczego
 • Dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. uczelni 
 • Dr Radosław Korneć, adiunkt
 • Dr inż. Tomasz Stefaniuk, adiunkt
 • Dr Tomasz Śmietanka 
Zespół ds. badań nad doskonaleniem organizacji w dobie Przemysłu 4.0
 • Dr hab. inż. Piotr Senkus, prof. uczelni - Kierownik zespołu badawczego
 • Dr Marcin Chrząścik, adiunkt
 • Dr hab. Anna Marciniuk-Kluska, prof. uczelni
 • Dr Monika Ojdana - Kościuszko, adiunkt
 • Dr Katarzyna Wąsowska, adiunkt

Obszary badawcze 

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • warunki pracy, jobcrafting,
 • wartościowanie stanowisk pracy,
 • systemy motywowania pracowników,
 • ocena i kontrola pracowników,
 • ryzyko personalne
 • zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi
 1. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
 • analiza strategiczna przedsiębiorstwa,
 • metody planowania strategicznego,
 • modele biznesowe przedsiębiorstw,
 • kreowanie unikatowej wartości.
 1. Zachowania organizacyjne:
 • kształtowania postaw wobec pracy i organizacji,
 • synergia w zarządzaniu,
 • kultura organizacyjna.
 1. Zarządzanie projektami
 • zarządzanie cyklem życia projektu,
 • zarządzanie integralnością projektu,
 • zarządzanie zakresem,
 • zarządzanie czasem,
 • zarządzanie kosztami i jakością,
 • zarządzanie komunikacją,
 • zarządzanie ryzykiem i zaopatrzeniem,
 • monitoring i ewaluacja projektów.
 1. Inteligentne systemy zarządzania w transporcie i logistyce:
 • Rozwiązania technologiczne i procesowe wpływające na efektywność i bezpieczeństwo w transporcie
 • Materiały i rozwiązania konstrukcyjne w transporcie
 • Środki transportu specjalnego przeznaczenia (zintegrowane)
 1. Inteligentne systemy zarządzania w przemyśle i infrastrukturze:
 • Rozwiązania technologiczne i procesowe zwiększające efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność obiektów i systemów energetycznych
 • Inteligentne sensory dla sieci Smart Grid
 • Systemy zarządzania energią w instalacjach z rozproszonymi źródłami energii
 • Rozwiązania technologiczne i procesowe do optymalizacji zużycia i zarządzania zasobami energetycznymi obiektów infrastrukturalnych
 • Systemy akwizycji danych oraz rozwiązań diagnostyki przedusterkowej i samoadaptacji obiektów infrastrukturalnych
 • Systemy zarządzania środowiskowego zmniejszające presję środowiskową i zwiększające ekoefektywność
 • Wysokowydajne rozwiązania technologiczne wykorzystujące technologie mikrostrumieniowe  oraz systemy pomiarowe wykorzystujące promieniowanie elektromagnetyczne do zastosowań przemysłowych
 1. Inteligentne systemy zarządzania w obszarze usług:
 • Zastosowania robotyki do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska naturalnego
 • Inteligentne systemy wspierające handel elektroniczny oraz systemy integrujące elektroniczne kanały sprzedaży i komunikacji z kanałami tradycyjnymi
 • Metody, techniki i systemy wspierające tworzenie, przetwarzanie, analizę i udostępnianie treści cyfrowych
 1. Inteligentne systemy zarządzania w e-administracji i usługach publicznych:
 • Systemy i urządzenia zarządzania w administracji
 • Systemy i urządzenia zarządzania w bezpieczeństwie i ochronie ludności
 1. Narzędzia dla inteligentnych systemów zarządzania
 • Rozwiązania dla funkcjonowania inteligentnych miast (smart cities)
 • Systemy i urządzenia M2M (machine-to-machine) wspierające integrację i komunikację pomiędzy urządzeniami i systemami
 1. Technologie ułatwiające samodzielne projektowanie, tworzenie i komponowanie spersonalizowanych cyfrowych usług biznesowych przez przedsiębiorstwa
 2. Optymalizacji i doskonaleniu łańcucha marketingowego przy wykorzystaniu inteligentnych systemów oraz rozwiązania w zakresie optymalizacji i automatyzacji procesów i usług zarówno sektora publicznego, sektora prywatnego jak i sektora non-profit.
 3. Usługi wspierania prac badawczo - rozwojowych na styku nauka – przedsiębiorcy
 1. Ekonomiczno-społeczne problemy dotyczące rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce:
 • ocena sytuacji dochodowej i analiza porównawcza zasadniczych problemów rozwoju gmin i powiatów
 • ocena wpływu subwencji i dotacji z budżetu państwa na sytuację dochodową jednostek samorządowych
 • zasady budowy modelu sprawozdania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego
 • realizacja potrzeb z zakresu obronności i bezpieczeństwa ekonomicznego na poziomie samorządów
 1. Ocena węzłowych problemów rynku pracy:
 • zagadnienia emigracja, imigracja, mobilność i zarządzanie różnorodnością pokoleniową na rynku pracy
 • sytuacja osób młodych na polskim rynku pracy
 • wynagrodzenie i jego struktura
 • dostosowanie rynku pracy do zmieniającego się otoczenia
 1. Problemy efektywności przedsiębiorstw:
 • zarządzanie  ryzykiem w organizacji
 • problemy gospodarki finansowej związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa
 • rynek kapitałowy i jego wpływ na bezpieczeństwo państwa
 1. Problemy konkurencyjności polskiej gospodarki w zakresie finansów, rynku pracy, rozwoju samorządu, poziomu gotowości technologicznej w polskich przedsiębiorstwach