INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

W dniu 01 września 2018 został zatwierdzony do realizacji i rozpoczął się Projekt pt. Certified Digital Accessibility Training (DigitalAccessibility) w ramach programu Erasmus+: KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices (Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk), rodzaj akcji: KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training (Partnerstwa strategiczne w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego). Czas trwania Projektu wynosi 24 miesiące.

Celem projektu jest opracowanie modułów szkoleniowych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego całkowicie ukierunkowanych na dostępność cyfrową w celu poprawy wiedzy, umiejętności i kompetencji głównych zainteresowanych stron zgodnie ze standardami dostępności sieci oraz w celu umożliwienia im zaspokojenia potrzeb wizualnych, słuchowych, fizycznych lub poznawczych osób niepełnosprawnych, a także osób starszych lub osób korzystających z aplikacji, a tym samym umożliwienie im pełnego dostępu i czerpania korzyści z ery cyfrowej. Moduły szkoleniowe powinny być wbudowane w istniejące kształcenie zawodowe a programy mają na celu poprawę kompetencji osób uczących się w szkołach zawodowych, studentów jako przyszłych ekspertów z jednej strony oraz poprawę kompetencji już istniejących profesjonalistów w dziedzinie zawodowej stron internetowych / marketingu, wszystko po to, aby przyczynić się do większej integracji i sprawiedliwości edukacji i uczenia się przez całe życie.

W skład konsorcjum projektowego wchodzi 6 partnerów (przedsiębiorstwa, instytucje badawczo-rozwojowe, instytucje pozarządowe, Uniwersytety) z 4 krajów Europejskich. Liderem konsorcjum jest Institut za napredno upravljanje komunikacij, Miklavz na Dravskem polju (INUK) ze Słowenii.

Ze strony UPH w Siedlcach w realizacji projektu uczestniczą: prof. nzw. dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak, dr Marek Szajczyk, mgr Mariusz Cielemęcki.
Więcej informacji można można znaleźć na profilu https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject/

Aktualności:

- W dniach 18-22 listopada br.  w Mariborze w Słowenii odbyło się szkolenie trenerów (ang. Train The Trainer) biorących udział w pilotażu programów szkoleniowych w ramach Projektu "Certified Digital Accessibility Training".  Podczas szkolenia trenerzy reprezentujący poszczególne organizacje partnerskie projektu prezentowali przygotowane przez siebie materiały szkoleniowe, jak również wymieniali się doświadczeniami w zakresie technik trenerskich. Podczas szkolenia omówionych zostało 5 modułów szkoleniowych: wprowadzenie do dostępności cyfrowej; ewaluacja dostępności treści internetowych; zarządzanie i wdrażanie dostępności treści internetowych oraz projektowanie i rozwój treści cyfrowych w internecie. Szkolenie trenerów było kolejnym etapem przygotowań do realizacji kursów zawodowych na szczeblu krajowym w 2020 r.

 

- W dniach 14-15.05.2019 w Patras, Grecja odbyło się drugie spotkanie partnerów Projektu Digital Accessibility. W spotkaniu uczestniczyli Partnerzy z 4 krajów i sześciu organizacji. 
W pierwszym dniu spotkania (14.05.2019) partnerzy Projektu przedstawili sprawozdania ze zrealizowanych zadań projektowych oraz omówili kwestie związane z realizacją obecnie trwających działań w ramach Projektu.
W drugim dniu (15.05.2019) lider Projektu INUK ze Słowenii zaprezentował plan działań na kolejne miesiące, dyskutowano na temat problemów i wątpliwości dotyczących zadań obecnie realizowanych oraz przyszłych. Ponadto ustalono datę kolejnego spotkania partnerów Projektów, które odbędzie się we wrześniu w Saragossie, Hiszpania.
Więcej informacji można można znaleźć na profilu https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject/


- W dniach 29-30 listopada odbyło się w Siedlcach pierwsze spotkanie partnerów konsorcjum (KOM), na którym omówione zostały główne zadania i harmonogram prac w ramach Projektu.

 

- W dniach 17-18 września 2019 roku w Saragossie odbyło się spotkanie Partnerów Projektu DIGITAL ACCESSIBILITY.

Trzecie spotkanie Partnerów Projektu DIGITAL ACCESSIBILITY trwało dwa dni. W pierwszym dniu spotkania (17.09.2019) nastąpiło zapoznanie Partnerów z wynikami dotychczasowych prac w ramach Projektu. Miała również miejsce dyskusja na temat problematycznych kwestii związanych z poszczególnymi zadaniami. W drugim dniu spotkania (18.09.2019) omówiono szczegółowe zagadnienia dotyczące raportowania, przedstawiono działania w ramach planu na następne 6 – 12 miesięcy oraz ustalono miejsce i czas następnego spotkania Partnerów – Słowenia, czerwiec lub wrzesień 2020 rok.

saragossa